Malachite

Also known as: Green Copper

Variety of: 

Origin: 

Name: 

 

 

Information:

 

 

 

Malachite

Malachite

Fibrous Malachite

Spherical Malachite